Z pojęciem inspekcji budowlanej zetknął się z pewnością każdy inwestor w mniejszym lub większym stopniu związany z rynkiem nieruchomości. Czym jest i kiedy się ją wykonuje?

Na czym polega inspekcja budowlana?

Zakres inspekcji budowlanej w Polsce określany jest szczegółowo przez zapisy prawa budowlanego. Zgodnie z nimi polega ona przede wszystkim na:

  • kontrolowaniu inwestycji w zakresie zgodności wykonywanych prac z zatwierdzonym projektem,
  • kontrolowaniu inwestycji w zakresie zgodności z pozwoleniem na budowę,
 • ocenianiu bezpieczeństwa ludzi i mienia na etapie projektu, realizacji i utrzymania nieruchomości,
 • ustalaniu, czy dana inwestycja spełnia wymogi ochrony środowiska,
 • kontrolowaniu przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego,
 • ocenie zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z aktualnym stanem wiedzy technicznej,
 • kontrolowaniu działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej,
 • przeprowadzaniu audytów uprawnień osób wykonujących funkcje techniczne ,
 • przeprowadzaniu audytów dotyczących stanu i jakości wyrobów budowlanych stosowanych na budowie,
 • dokonywaniu inspekcji robót zagrażających bezpieczeństwu,
 • dokonywaniu inspekcji działań mogących skutkować pogorszeniem stanu nieruchomości,
 • kontrolowaniu inwestycji realizowanych bez wymaganego pozwolenia i/lub zgłoszenia,
 • likwidacji lub legalizacji samowoli budowlanych.

W obrębie działań związanych z przeprowadzeniem inspekcji badane są także możliwe przyczyny katastrof budowlanych. Inspekcje prowadzone są we współpracy z organami kontroli państwowej.

Kto może przeprowadzić inspekcję budowlaną?

Osobą przeprowadzającą inspekcję budowlaną jest inspektor nadzoru budowlanego, którym może zostać każdy, kto spełnia wszystkie następujące wymagania:

 • posiada wykształcenie średnie techniczne,
 • ma pięcioletnie doświadczenie na budowie,
 • zdała określone egzaminy państwowe.

Inspektorem budowlanym może zostać także osoba po wyższych studiach technicznych, takich jak architektura, budownictwo i inżynieria środowiska, która posiada co najmniej dwuletnią praktykę budowlaną. Ekspert przeprowadzający inspekcję budowlaną musi posiadać szeroką wiedzę z zakresu:

 • materiałów budowlanych,
 • architektury,
 • instalacji grzewczych,
 • instalacji gazowych,
 • instalacji elektrycznych,
 • instalacji sanitarnych.

Po stronie inspektora budowlanego leży odpowiedzialność za bezpieczeństwo użytkowników nadzorowanych przez niego nieruchomości.

Kiedy przeprowadzana jest inspekcja budowlana?

Inspekcja budowlana przeprowadzana jest obowiązkowo w sytuacji, w której dana inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Pozwolenie to jest konieczne w wypadku chęci zalegalizowania samowolnie wybudowanych budynków oraz zamieszkania w nieruchomości, której budowa nie została zakończona.

Wezwanie inspektora budowlanego przez inwestora

Wezwanie inspektora budowlanego leży po stronie inwestora. Za wezwanie uznaje się wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie nieruchomości, nie istnieje konieczność składania dodatkowych dokumentów. Inspekcja budowlana przeprowadzana jest w ciągu 21 dni od doręczenia wezwania, o terminie stawienia się inspektora na budowie inwestor jest informowany z siedmiodniowym wyprzedzeniem.

Wykonanie kontroli przez inspektora w sytuacji uzyskania informacji o trwającej budowie od osób trzecich

Możliwe jest przeprowadzenie doraźnej inspekcji budowlanej przez inspektora w sytuacji, gdy otrzymał on informację o trwającej budowie od osób trzecich, najczęściej na skutek sąsiedzkiego donosu. W takim wypadku inwestor otrzymuje pismo zawiadamiające o zamiarze przeprowadzenia kontroli, którego nie można zaskarżyć. Inspektor powinien stawić się na miejscu budowy z dokumentem potwierdzającym jego tożsamość i upoważniającym do przeprowadzenia kontroli.

inspekcja budowlana

Co obejmuje inspekcja budowlana?

Obowiązkowa kontrola nadzoru budowlanego przeprowadzana przez wykwalifikowanego inspektowa budowlanego obejmuje sprawdzenie zgodności obiektu z projektem zagospodarowania terenu lub działki oraz z projektem architektoniczno-budowlanym. Zgodność z projektem zostaje sprawdzona w zakresie następujących elementów:

  • parametrów technicznych w postaci powierzchni, wysokości, długości i szerokości zabudowy, kubatury oraz liczby kondygnacji,
 • elementów nośnych konstrukcji nieruchomości,
 • kąta nachylenia dachu, jego wysokości oraz układu połaci dachowych,
 • wykonania urządzeń budowlanych,
 • niezbędnych elementów budowlano-instalacyjnych pozwalających użytkowanie nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem,
 • zastosowania rozwiązań umożliwiających użytkowanie nieruchomości przez osoby niepełnosprawne oraz osoby starsze (wymóg niezbędny w wypadku obiektów użyteczności publicznej oraz mieszkalnej zabudowy wielorodzinnej).

W trakcie inspekcji budowlanej zostaje również ocenione użycie wyrobów budowlanych istotnych dla uzyskania bezpieczeństwa konstrukcji i zgodności z przepisami przeciwpożarowymi. Inspektor budowlany w swoim raporcie ocenia także stan uporządkowania terenu budowy, może również wskazać na konieczność wykonania rozbiórki znajdujących się na terenie zabudowy obiektów budowlanych, których dalsze użytkowanie nie zostało przewidziane.